فناوری SD-WAN مدیریت‌شده Verizon، همراه باE-RAN در شرکت Ericsson

شرکت Ericsson سرویس‌های مدیریت‌شده کمپانی Verizon  را برای سرعت بخشیدن به تغیییر و تحولات IT در شرکت خود انتخاب کرده است. اولین پیاده‌سازی مشترک این دو کمپانی بر روی راه‌اندازی سرویس SD-WAN مدیریت‌شده به همراه سرویس امنیت مجازی و راه‌حل E-RAN ‪(Enterprise Radio Access Network)‬ است که زیرمجموعه سرویس‌های "شبکه به‌عنوان سرویس"  کمپانی Verizon است. استفاده از سرویسهای نرم افزار محور شرکت Verizon، خودکارسازی عملیات و کارایی را بهبود میبخشد و پیاده سازی نیازمندیهای WAN را تسریع میکند.

لینک خبر:

https://www.thefastmode.com/technology-solutions/10696-ericsson-selects-verizons-managed-sd-wan-with-virtualized-security-and-e-ran-solutions