هدف NFV

You are here

در یک شبکه مجازی نشده، عملکردهای شبکه در قالب ترکیبی از نرم افزار و سخت افزاری که متعلق به وندور خاصی است، پیاده می‌شوند. هدف از تعریف مفهومی بنام مجازی سازی عملکرد‌های شبکه (NFV)، موارد زیر است:
•    کاهش هزینه سرمایه ای که بدلیل استفاده از سخت افزارهای خاص منظوره، بالا است. این مورد با استفاده از سخت افزارهای همه منظوره (COTS)، خصوصا در تجهیزات ذخیره ساز و سرورهای شبکه و پیاده کردن عملکردهای شبکه بصورت مجازی بدست می‌آید. به چنین عملکردهای مجازی شده شبکه، VNF گفته می‌شود. در اینجا استفاده اشتراکی از سخت افزارها  و کاهش معماری‌های گوناگون سخت افزاراستفاده شده در طراحی شبکه نیز مد نظر است.
•    بهبود انعطاف پذیری در تخصیص سخت افزار به عملکرد‌های مجازی شده شبکه که این امر کمک بزرگی به مقیاس پذیری و جداسازی عملکرد از موقعیت فیزیکی می‌کند و بدین ترتیب امکان قرارگرفتن نرم افزار مربوطه در نودهای مختلف مثلا در تجهیزات کاربر، دیتاسنترها و یا PoP‌های شبکه و غیره را ایجاد می‌کند.
•    ارائه سریع سرویس‌های جدید که بدلیل پیاده سازی نرم افزار محور آنها امکان پذیر می‌شود.
•    بهبود عملیات و نگهداری شبکه‌ها توسط اتوماسیون و عملیات پشتیبانی مشترک شبکه‌ها
•    کاهش توان مصرفی با تجمیع بارکاری و کاهش توان مصرفی سخت افزارها در زمان بی باری
•    استفاده از واسطهای باز و استاندارد بین عملکردهای مجازی شده شبکه و زیرساخت سخت افزاری و واحدهای مدیریتی مربوطه به منظور امکان پذیر ساختن استفاده از تجهیزات و نرم افزارهای وندورهای گوناگون

 

درباره ما

به منظور شناخت بهتر فناوری SDN و استخراج نقشه راه و برنامه اجرایی بومی‌سازی این فناوری در کشور، فعالیتی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شد که خروجی آن مستند نقشه‌راه بومی‌سازی فناوری SDN در سطح وزارت ICT و ارائه فعالیت‌های پیشنهادی برای تشکیل زیست‌بوم فناوری است. هدف از ایجاد این سایت، ‌ایجاد یک منبع مناسب جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص SDN  و مستندات مستخرج ازاین پروژه است.

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران، خیابان کارگرشمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • تلفن تماس: ۸۴۹۷۷۷۷۷
  • شماره فکس: ۸۴۲۷۴۴۱۱
  • رایانامه: sdn@itrc.ac.ir